Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

IT Staff

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

DUTIES AND RESPONSIBILITIES/ NHIỆM VỊ VÀ TRÁCH NHIỆM:

 • Set up workstations with computers and necessary peripheral devices (routers, printers etc.)

Thiết lập các điểm làm việc có máy tính và các thiết bị ngoại vi cần thiết (bộ định tuyến, máy in v.v…)

 • Check computer hardware (HDD, mouses, keyboards etc.) to ensure functionality

Kiểm tra các phần cứng của máy tính (ổ cứng,chuột, bàn phím v.v…)

 • Install and configure appropriate software and functions according to specifications

Thiết lập và cấu hình các chức năng, phần mềm thích hợp theo yêu cầu

 • Develop and maintain local networks in ways that optimize performance

Phát triển và duy trì mạng lưới địa phương theo những cách tối ưu hóa hiệu suất

 • Ensure security and privacy of networks and computer systems

Đảm bảo an ninh và sự bảo mật của mạng và hệ thống máy tính

 • Provide guidance to users on how to operate new software and computer equipment

Hướng dẫn cho người sử dụng cách vận hành phần mềm và thiết bị máy tính

 • Create account, authorize use, add service content on software when requested.

Tạo tài khoản, phân quyền sử dụng, thêm nội dung dịch vụ trên phần mềm khi được yêu cầu.

 • Plan to upgrade and maintain without deterring others from completing their work

Có kế hoạch nâng cấp, bảo trì mà không ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công việc của người sử dụng

 • Perform troubleshooting to diagnose and resolve problems (repair or replace parts, debugging etc.)

Thực hiện xử lý sự cố để chẩn đoán và giải quyết các vấn đề (sửa chữa hoặc thay thế các linh kiện, gỡ lỗi v.v…)

 • Maintain records/ logs of repairs and fixes and maintenance schedule

Duy trì hồ sơ/ nhật ký sửa chữa và lịch bảo trì

 • Identify computer or network equipment shortages and place orders

Xác định tình trạng thiếu máy móc hoặc thiết bị mạng để yêu cầu mua bổ sung

 • Make relevant reports and perform other tasks as required by HOD and the management

Lập các báo cáo liên quan và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng BP và Ban giám đốc.

Job Requirement

 • Excellent diagnostic and problem solving skills / Kỹ năng giải quyết vấn đề và chẩn đoán xuất sắc
 • Good communication ability / Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Good organizational and time-management skills/Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt
 • In depth understanding of diverse computer systems and networks / Hiểu biết sâu và đang dạng về các hệ thống máy tính và mạng
 • Good knowledge of internet security and data privacy principles / Có kiến thức tốt về các nguyên tắc bảo mật dữ liệu và an ninh mạng
 • Biết về âm thanh là một lợi thế 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.