Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Production Planning

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

(*) Vai trò và Trách nhiệm

 • Tiếp nhận đơn hàng, làm việc với các quản đốc sản xuất để xác nhận khả năng thực hiện đơn hàng.
 • Lập kế hoạch tổng, kế hoạch sản xuất theo tháng, quí, năm.
 • Xác định định mức nguyên phụ liệu, lên đơn đặt hàng toàn bộ nguyên phụ liệu.
 • Thực hiện việc mua nguyên phụ liệu theo Thủ tục mua.
 • Theo dõi kế hoạch xuất nhập hàng của Công ty phục vụ kịp thời cho sản xuất.
 • Liên lạc thường xuyên, thúc hối nhà cung ứng thực hiện đúng theo lịch giao hàng, nếu có sự cố hàng về không kịp phải thay đổi kế hoạch và khai thác nguồn hàng để thay thế.
 • Theo dõi nguyên phụ liệu về đồng bộ, báo khách hàng sự cố nguyên phụ liệu về chất lượng, số lượng, lập bảng cân đối nguyên phụ liệu.
 • Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện cân đối sản xuất của các mã hàng.
 • Liên kết với các phòng ban nghiệp vụ thực hiện kế hoạch sản xuất.
 • Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, nhân viên thực hiện công việc được giao.
 • Thường xuyên phối hợp với các bộ phận khác bàn bạc, phối hợp để thực hiện tốt công việc được giao.
 • Với trường hợp phải gia công ngoài thì đánh giá nhà cung ứng, chọn nhà cung ứng, xuất nguyên phụ liệu, nắm danh sách QC kiểm tra chất lượng, thường xuyên liên lạc QC để biết tình hình gia công ngoài, theo dõi tiến độ sản xuất gia công ngoài, làm lệnh điều xe nhận hàng gia công về (nếu hợp đồng qui định).
 • Chủ động thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các bộ phận, đảm bảo luồng thông tin luôn xuyên suốt trong việc thực hiện đơn hàng. Thường xuyên có mặt tại bộ phận sản xuất để xử lý kịp thời các sự cố sản xuất, theo dõi tiến độ sản xuất, giao hàng.
 • Theo dõi thống kê số liệu sản xuất từ đầu cho đến khi xuất hàng.
 • Báo cáo cho Quản lý Sản xuất về tiến độ sản xuất, tình hình sản xuất.
 • Báo cáo ngay những vấn đề không thực hiện được cho Quản lý Sản xuất giải quyết.
 • Lập biểu tổng hợp số liệu so sánh giữa kế hoạch và thực tế làm cơ sở đánh giá tình hình hoạt động sản xuất.
 • Tổng hợp số liệu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất hàng tháng (có so sánh với thực hiện cùng kỳ năm trước )
 • Tổng hợp số liệu xây dựng kế hoạch của các bộ phận sản xuất và tham mưu Quản lý Sản xuất đề xuất xây dựng kế hoạch tổng thể (bao gồm kế hoạch ngắn hạn & kế hoạch dài hạn)
 • Tham gia xây dựng các Hệ thống quản lý trong toàn công ty.
 • Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của Quản lý Sản xuất hoặc cấp có thẩm quyền.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học
 • Bằng B Tiếng Anh
 • Bằng B Tin học
 • Có 2 năm kinh nghiệm lập kế hoạch sản xuất

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.