Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Sales Manager

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Promote and present/represent TSY and brands to his/her network and new prospects channels (especially in north Vietnam)
 • Quảng bá và trình bày / đại diện cho TSY và các thương hiệu cho mạng lưới của họ và các kênh triển vọng mới (đặc biệt là ở miền Bắc Việt Nam)

 • Active prospection: search, identify and qualify new prospects and new prospection sources, understand needs and present TSY offer
 • Hoạt động tìm kiếm: tìm kiếm, xác định và hội đủ điều kiện triển vọng mới và các nguồn tìm kiếm mới, hiểu nhu cầu và trình bày TSY cung cấp

 • Develop business and network through various channels: events, activities, clubs, etc…
 • Phát triển kinh doanh và mạng thông qua các kênh khác nhau: sự kiện, hoạt động, câu lạc bộ, v.v ...

Job Requirement

 • Recommend partners for joint activities/events and actively take part in all promotion works

Đề xuất các đối tác cho các hoạt động / sự kiện chung và tích cực tham gia vào tất cả các hoạt động xúc tiến

 • Master all brands products and tools, as well as TSY internal tools/templates

Làm chủ tất cả các sản phẩm và công cụ của thương hiệu cũng như các công cụ / mẫu nội bộ của TSY

 • Execute other duties upon request

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu 

Similar Jobs

[HN] NHÂN VIÊN KINH DOANH GT - HRC

Salary: Negotiable
Posted 9 days ago
[HN] NHÂN VIÊN KINH DOANH GT - HRC

[HN/Full-time] Boutique Sales Associate for Hanoia

Salary: Negotiable
Posted 16 days ago
[HN/Full-time] Boutique Sales Associate for Hanoia

Sales Assistant

Salary: Negotiable
Posted 24 days ago
Sales Assistant

Store Manager

Salary: Negotiable
Posted 93 days ago
Store Manager

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.