Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Senior HR

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Senior HR responsibilities include:

TRÁCH NHIỆM BAO GỒM:

·         Setting objectives for the HR team and tracking progress

·         Đặt mục tiêu cho nhóm nhân sự và theo dõi tiến độ

·         Designing and implementing company policies that promote a healthy work environment

·         Thiết kế và thực hiện các chính sách của công ty nhằm thúc đẩy môi trường làm việc lành mạnh.

·         Developing compensation and benefits plans

·         Xây dựng kế hoạch bồi thường và phúc lợi

 

Job brief

TÓM TẮT CÔNG VIỆC:

We are looking for a Senior HR to join our Human Resources department.

Chúng tôi đang tìm kiếm một chuyên viên nhân sự để tham gia bộ phận Nhân sự của chúng tôi

Senior HR responsibilities include overseeing the recruitment process, designing company policies and setting objectives for the HR team. You will also help shape our employer brand strategy.

Trách nhiệm của 1 chuyên viên nhân sự bao gồm giám sát quy trình tuyển dụng, thiết kế các chính sách của công ty và đặt mục tiêu cho nhóm nhân sự. Bạn cũng sẽ giúp định hình chiến lược thương hiệu của chúng tôi.

Ultimately, you will ensure our company attracts, hires, develops and retains qualified employees.

Bạn sẽ đảm bảo duy trì, phát triển và giữ lại được những nhân sự có năng lực.

 

 

Responsibilities

TRÁCH NHIỆM:

·         Set objectives for the HR team and track progress

·         Đặt mục tiêu cho nhóm nhân sự và theo dõi tiến độ

·         Design and implement company policies that promote a healthy work environment

·         Thiết kế và thực hiện các chính sách của công ty thúc đẩy môi trường làm việc lành mạnh

·         Develop compensation and benefits plans

·         Xây dựng kế hoạch bồi thường và phúc lợi

·         Support and suggest improvements to the entire recruitment process

·         Hỗ trợ và đề xuất cải tiến cho toàn bộ quá trình tuyển dụng

·         Host in-house recruitment events

·         Tổ chức các sự kiện tuyển dụng

·         Discuss employees’ career development paths with managers

·         Thảo luận về con đường phát triển sự nghiệp của nhân viên với các nhà quản lý

·         Monitor HR metrics (e.g. turnover rates and cost-per-hire)

·         Theo dõi số liệu nhân sự (ví dụ: tỷ lệ thay thế nhân sự và chi phí mỗi lần thuê)

·         Review departmental budgets

·         Xem xét ngân sách

·         Organize learning and development programs

·         Tổ chức các chương trình học tập và phát triển

·         Ensure HR staff addresses employees’ requests and grievances in a timely manner

·         Đảm bảo nhân viên nhân sự giải quyết các yêu cầu và khiếu nại của nhân viên một cách kịp thời

·         Maintain HR procedures that comply with labor regulations

·         Duy trì các quy trình nhân sự, tuân thủ các quy định lao động

 

Job Requirement

Requirements

YÊU CẦU:

·         Proven work experience as a Senior HR or similar role

·         Kinh nghiệm làm việc ở vị trí chuyên viên nhân sự hoặc vai trò tương tự

·         Hands-on experience with Human Resources Management Software (including payroll systems and ATS)

·         Kinh nghiệm thực hành với phần mềm quản lý nguồn nhân lực (bao gồm hệ thống bảng lương và người nộp đơn)

·         Solid understanding of labor legislation

·         Hiểu biết về pháp luật lao động

·         Excellent communication abilities

·         Khả năng giao tiếp tốt

 

·         Leadership skills

·         Kỹ năng lãnh đạo

·         Ability to foster healthy employee relations

·         Khả năng thúc đẩy các mối quan hệ nhân viên

·         BSc degree in Human Resources Management or Organizational Psychology

·         Cử nhân về Quản lý nguồn nhân lực hoặc Tâm lý học.

 

Job tags: Senior HR

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.