Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[STS] HN - Human Resource Business Partner

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Advising the Board of Directors in building organizational structure, planning and strategic management of human resource development. / Tham mưu cho BGĐ trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức, quy hoạch và quản trị chiến lược phát triển nguồn nhân lực
 • Coordinating with head of department to prepare recruitment planning, supporting recruitment process from sourcing, interviewing and offering candidates. / Phối hợp với trưởng Bộ phận lập kế hoạch tuyển dụng, hỗ trợ quá trình tuyển dụng từ tìm nguồn ứng viên, phỏng vấn và offer ứng viên.
 • Improving HR policy and regulations, including but not limited to onboarding process, training program, employee welfare and advise management board on human resource strategy. / Phát triển chính sách và quy định về nhân sự, chương trình đào tạo, phúc lợi nhân viên và tư vấn cho ban lãnh đạo về chiến lược nhân sự.
 • Management and settlement of procedures and regimes for employees. / Quản lý giải quyết các thủ tục, chế độ cho người lao động.
 • Develop policies to create an appropriate working environment and corporate culture. / Xây dựng chính sách tạo môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp phù hợp.
 • Coordinate with Group HR to discuss annual recruitment budget and headcount and support in forming internal human resource management system. / Phối hợp với Bộ phận Nhân sự lập kế hoạch về ngân sách tuyển dụng hàng năm và hỗ trợ hình thành hệ thống quản lý nguồn nhân lực nội bộ.
 • Act as the representative of STS in communicating with other subsidiaries and Group to carry out administrative procedures according to regulations. / Là người đại diện cho STS trong việc trao đổi với Tập đoàn và các công ty con khác để thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.
 • Perform other tasks as assigned by the CEO. / Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Bachelor or higher education in Human Resource, Business Management or related fields. / Tốt nghiệp đại học các ngành nhân sự, quản lý kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
 • At least 2 years of experience in human resource management field. / 
  Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhân sự.
 • Working knowledge of human resource disciplines, compensation practices, organizational diagnosis, employee and union relations, performance management is a big plus. / Có kiến thức làm việc về nhân sự, quy chế lương thưởng, quan hệ lao động, quản lý KPI, OKR là một lợi thế.
 • Detail-oriented and strong problem solving and organizational skills. / Kỹ năng tổ chức và giải quyết vấn đề.
 • Fluent communication in both English and Vietnamese. / Giao tiếp thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Similar Jobs

[TAM SƠN] HN Chuyên Viên ERP

Salary: 10,000,000 - 15,000,000 VND
Posted 14 days ago
[TAM SƠN] HN Chuyên Viên ERP

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.