Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[TAM SON] HCM - Internal Control Executive/ Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Tam Son International JSC is a member of the Openasia Group, a multi-industry investment group established in 1994 in Vietnam.

Established in 2005, Tam Son serves as a bridge between the elite class in Vietnam and global luxury brands, celebrating creativity and values deeply rooted in craftsmanship. With a reputation built overtime, Tam Son continually expands its brand portfolio, asserting a strong position in the fields of Fashion, Watches & Jewelry, Lifestyle and Beauty. Gradually, Tam Son evolves into a curator of premium experiences, honoring beauty and becoming our customers’ companion to discover inspiration.

For more information, please visit: https://career.openasiagroup.com/

Internal Control Executive - a member of the Internal Control Department, is responsible for identifying and managing risks inherent in business processes that support business objectives and provide quality assurance to help manage risks in pursuing our strategic and financial goals.

Chuyên viên Kiểm soát nội bộ - thành viên của Phòng Kiểm soát nội bộ, chịu trách nhiệm xác định và quản lý rủi ro vốn có trong quy trình kinh doanh nhằm hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh và cung cấp sự đảm bảo chất lượng để giúp quản lý rủi ro trong việc theo đuổi các mục tiêu chiến lược và tài chính.

Risk & Compliance/ Rủi ro và Tuân thủ

 • Identify, analyze, evaluate and manage risks inherent in business processes.
  Xác định, phân tích, đánh giá và quản lý rủi ro vốn có trong quá trình kinh doanh.
 • Report risks/ findings identified based on audit program and agreed action plan.
  Báo cáo các rủi ro/ phát hiện được xác định dựa trên chương trình đánh giá và kế hoạch hành động đã được thống nhất.
 • Follow-up aligned action plans to ensure risks are mitigated or minimized.
  Theo dõi các kế hoạch hành động phù hợp để đảm bảo rủi ro được giảm nhẹ hoặc giảm thiểu.
 • Internal audit, support and controls.
  Kiểm toán nội bộ, hỗ trợ và kiểm soát.
 • Support in inventory physical counts (if any).
  Hỗ trợ kiểm kê hàng hóa (nếu có).
 • Inspect, track the store's operational status through the camera system (if any).
  Kiểm tra, theo dõi tình hình vận hành của cửa hàng qua hệ thống camera (nếu có).

2. Quality assurance/ Đảm bảo chất lượng

 • Maintain policies and procedures for the general operation of the Compliance Function in line with organizational objectives, internal business standards and applicable laws.
  Duy trì các chính sách và quy trình cho hoạt động chung của Chức năng Tuân thủ phù hợp với mục tiêu của tổ chức, tiêu chuẩn kinh doanh nội bộ và pháp luật hiện hành.
 • Identify gaps in current compliance processes, systems and procedures and implement actions to close those gaps.
  Xác định những lỗ hổng trong các quy trình, hệ thống và tuân thủ hiện tại và thực hiện các hành động để khắc phục những lỗ hổng đó.
 • Continuously improve to optimize the company's processes and regulations in a streamlined manner, shortening time and costs while ensuring the quality and progress of the work.
  Liên tục cải tiến nhằm tối ưu hóa các quy trình, quy định của công ty một cách tinh gọn, rút ​​ngắn thời gian và chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.
 • Review and update to improve the appropriate control measures.
  Rà soát, cập nhật để cải tiến các biện pháp kiểm soát phù hợp.

Job Requirement

 • University graduate in Business Administration and Auditing. Candidates who get CIA, CISA, ACCA or equivalent are preferred.
  Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Kiểm toán. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CIA, CISA, ACCA hoặc tương đương.
 • At least 2-3 years of relevant experience in either internal audits, internal control and/or risk management.
  Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và/hoặc quản lý rủi ro.
 • Strong experience in retail consumer industry; direct experience in high-class retail or Fashion & Lifestyle Industry is strong advantage.
  Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiêu dùng bán lẻ; có kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực bán lẻ cao cấp hoặc ngành Thời trang & Phong cách sống là một lợi thế.

Similar Jobs

[Opal] HCM - Senior Event (Production) Executive

Salary: Negotiable
Yesterday
[Opal] HCM - Senior Event (Production) Executive
New

[TAM SON] HCM - Nhân viên kho vận/ Warehouse staff - Bán lẻ

Salary: Competitive
Posted 2 days ago
[TAM SON] HCM - Nhân viên kho vận/ Warehouse staff - Bán lẻ
New

[TAM SƠN] HCM - Operations Executive/ Chuyên viên Vận hành

Salary: Competitive
Posted 7 days ago
[TAM SƠN] HCM - Operations Executive/ Chuyên viên Vận hành

[TAM SƠN] HCM - IT Helpdesk Executive

Salary: Negotiable
Posted 7 days ago
[TAM SƠN] HCM - IT Helpdesk Executive

[TAM SON] HCM - Nhân viên kho vận/ Warehouse staff - Bán lẻ

Salary: Competitive
Posted 18 days ago
[TAM SON] HCM - Nhân viên kho vận/ Warehouse staff - Bán lẻ

[TAM SON] HCM - Beauty Advisor (Hermes Beauty)

Salary: Competitive
Posted 18 days ago
[TAM SON] HCM - Beauty Advisor (Hermes Beauty)

[TAM SƠN] HCM - Sales & Service Coordinator/ Nhân viên hỗ trợ bán hàng & dịch vụ

Salary: Competitive
Posted 30 days ago
[TAM SƠN] HCM - Sales & Service Coordinator/ Nhân viên hỗ trợ bán hàng & dịch vụ

[TAM SON] HN/ HCM - Project Manager (Comestics)

Salary: Negotiable
Yesterday
[TAM SON] HN/ HCM - Project Manager (Comestics)
New

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.