Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[TAM SON] HCM - Marcom Executive (Chuyên Viên Marketing & Truyền Thông)

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Tam Son International JSC is a member of the Openasia Group, a multi-industry investment group established in 1994 in Vietnam.

Established in 2005, Tam Son serves as a bridge between the elite class in Vietnam and global luxury brands, celebrating creativity and values deeply rooted in craftsmanship. With a reputation built overtime, Tam Son continually expands its brand portfolio, asserting a strong position in the fields of Fashion, Watches & Jewelry, Lifestyle and Beauty. Gradually, Tam Son evolves into a curator of premium experiences, honoring beauty and becoming our customers’ companion to discover inspiration.

Marcom Executive is responsible for the execution activities of a wide range of projects.

Chuyên Viên Marketing và Truyền Thông chịu trách nhiệm về các hoạt động của một loạt các dự án

In detail, Marcom Executive will implement some research for updated market trends, coordinate between brands and team for marketing/communication execution, and assist individuals and team for administration tasks.

Cụ thể, Chuyên Viên Marketing và Truyền Thông sẽ thực hiện một số nghiên cứu để cập nhật xu hướng thị trường, phối hợp giữa thương hiệu và nhóm để thực hiện tiếp thị/ truyền thông, đồng thời hỗ trợ các cá nhân và nhóm thực hiện các công việc quản lý.

1. Research and stay up-to-date on market information and communication trends/ Nghiên cứu và cập nhật thông tin thị trường và xu hướng truyền thông

 • Observe and collect information on brands’ products and services./ Quan sát và thu thập thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của thương hiệu.
 • Be well versed in all agencies’ systems/ procedures and keep updated on marketing and communication trends./ Thông thạo tất cả các hệ thống/ quy trình của đại lý và luôn cập nhật các xu hướng tiếp thị và truyền thông.
 • Keep the team fully abreast of all competitive advertising and press coverage of the brands, their competitors, and the market place./ Giữ cho nhóm nắm bắt được đầy đủ tất cả các quảng cáo cạnh tranh và báo chí đưa tin về các thương hiệu, đối thủ cạnh tranh của họ và thị trường.

2. Act as the key coordinator of the Marcom team for brand management and marketing/ communication execution/ Đóng vai trò là điều phối viên chính của nhóm Marcom để quản lý thương hiệu và thực hiện tiếp thị/ truyền thông

 • Ensure superior quality service and experiential communications ideas are delivered timely and executed effectively to brands./ Đảm bảo chất lượng dịch vụ vượt trội và các ý tưởng truyền thông trải nghiệm được cung cấp kịp thời và thực thi hiệu quả cho thương hiệu.
 • Be the main contact between the Marcom team and other internal departments (including operation and back office teams) to ensure the efficiency of all marketing and communication activities for brands/ Là đầu mối liên hệ chính giữa nhóm Marcom và các bộ phận nội bộ khác (bao gồm cả nhóm vận hành và bộ phận hỗ trợ) để đảm bảo hiệu quả của tất cả các hoạt động tiếp thị và truyền thông cho thương hiệu.
 • Seek, work closely, and well manage suppliers on issues relating to the efficient administration of the brands./ Tìm kiếm, hợp tác chặt chẽ và quản lý tốt các nhà cung cấp về các vấn đề liên quan đến việc quản lý hiệu quả các thương hiệu.
 • Take responsibility for invoice control/estimation and queries in liaison with the Marcom department and other departments./ Chịu trách nhiệm kiểm soát / ước tính hóa đơn và các truy vấn trong mối liên hệ với bộ phận Marcom và các bộ phận khác.

3. Assist Marcom Manager/ Director during the execution/ Hỗ trợ Trưởng phòng/ Giám đốc Marcom trong quá trình thực hiện

 • Assist individuals and teams among Marcom team in preparing materials for brands’ meeting and regular reports./ Hỗ trợ các cá nhân và nhóm trong nhóm Marcom trong việc chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp của thương hiệu và các báo cáo thường xuyên.
 • Assist to formulate and implement effective communication with brands./ Hỗ trợ xây dựng và thực hiện giao tiếp hiệu quả với thương hiệu.

4. Other administration tasks/ Một số công việc quản lý khác

 • Communicate between clients and team to complete contracts, billings, pitching documents, etc./ Giao tiếp giữa khách hàng và nhóm để hoàn thành hợp đồng, lập hóa đơn, tài liệu quảng cáo, v.v.
 • Deliver reports, analysis, and other tasks as requested./ Cung cấp báo cáo, phân tích và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu

Job Requirement

Core Competencies/ Năng lực cốt lõi

 • Organized and detail-oriented individual/ Cá nhân có tổ chức và định hướng chi tiết
 • Creative thinking, good communication, and motivation/ Tư duy sáng tạo, giao tiếp tốt, có động lực
 • Teamwork and responsibility/ Tinh thần đồng đội và trách nhiệm

Skills/ Kỹ năng

 • Fluent communication and presentation skills, both in verbal and in writing./ Kỹ năng giao tiếp và trình bày thông thạo cả bằng lời nói và văn bản
 • Desk research and analysis skills./ Kỹ năng phân tích và nghiên cứu
 • Fluency in both verbal and written English is preferred./ Ưu tiên sử dụng thành thạo cả tiếng Anh nói và viết

Knowledge & Qualification/ Kiến thức & Trình độ

 • BA degree in Communications, Advertising, Business, Marketing or related disciplines./ Bằng Cử nhân về Truyền thông, Quảng cáo, Kinh doanh, Tiếp thị hoặc các ngành liên quan
 • With at least 2 year(s) of marketing communications experiences./ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về truyền thông tiếp thị
 • Experience in High-end product market./ Có kinh nghiệm trong thị trường sản phẩm cao cấp
 • Experience in building marketing strategies in all aspects (branding, products, distribution…)./ Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược marketing trên mọi phương diện (thương hiệu, sản phẩm, phân phối…)

Similar Jobs

[TAM SƠN] HCM - Accounting Intern/ Thực Tập Sinh Kế Toán

Salary: 0 - 4,000,000 VND
Posted 2 days ago
[TAM SƠN] HCM - Accounting Intern/ Thực Tập Sinh Kế Toán
New

[TAM SON] HCM - Beauty Advisor (Hermes Beauty)

Salary: Competitive
Posted 8 days ago
[TAM SON] HCM - Beauty Advisor (Hermes Beauty)

[TAM SƠN] HCM - Sales Staff (Hermes Boutique)

Salary: Competitive
Posted 8 days ago
[TAM SƠN] HCM - Sales Staff (Hermes Boutique)

[TAM SON] HCM - Nhân viên kho vận/ Warehouse staff - Bán lẻ

Salary: Competitive
Posted 8 days ago
[TAM SON] HCM - Nhân viên kho vận/ Warehouse staff - Bán lẻ

[TAM SON] HCM - Marcom Executive (Chuyên Viên Marketing & Truyền Thông)

Salary: Competitive
Posted 8 days ago
[TAM SON] HCM - Marcom Executive (Chuyên Viên Marketing & Truyền Thông)

[Marcel Group] HCM- Senior Marketing Manager

Salary: Negotiable
Posted 19 days ago
[Marcel Group] HCM- Senior Marketing Manager

[TAM SON] HCM - CRM Executive (Loyalty)

Salary: Negotiable
Posted 20 days ago
[TAM SON] HCM - CRM Executive (Loyalty)

[TAM SON] HCM - Senior Internal Control Executive

Salary: Competitive
Posted 22 days ago
[TAM SON] HCM - Senior Internal Control Executive

[TAM SƠN] HCM - Sales Staff (Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang, Mỹ Phẩm, Nước Hoa Cao Cấp)

Salary: Competitive
Posted 22 days ago
[TAM SƠN] HCM - Sales Staff (Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang, Mỹ Phẩm, Nước Hoa Cao Cấp)

[TAM SON] HCM - Nhân viên kho vận/ Warehouse staff - Bán lẻ

Salary: Competitive
Posted 31 days ago
[TAM SON] HCM - Nhân viên kho vận/ Warehouse staff - Bán lẻ

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.