Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[TAM SƠN] HCM - Sales & Service Coordinator/ Nhân viên hỗ trợ bán hàng & dịch vụ

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

To support the Store Management on general Store Administration tasks, maintenance and in ensuring rigorous observance of procedures among all store staff members.

Hỗ trợ Trưởng Cửa hàng trong các nhiệm vụ quản lý cửa hàng chung, duy trì và đảm bảo sự tuân thủ chặt chẽ của các quy trình trong tất cả các nhân viên cửa hàng.

To manage all back-office customer service-related tasks, in order to allow Sales Staff to focus on customers physically present in the store.

Quản lý tất cả các nhiệm vụ back-office liên quan đến dịch vụ khách hàng, nhằm cho phép Nhân viên Bán hàng tập trung vào khách hàng hiện diện tại cửa hàng.

1.Back-office customer service management/ Quản lý dịch vụ khách hàng back-office 

 • After Sales management: ensuring that repair requests are correctly registered in Hermes Care and shipped on a timely manner, communication with central/local repairer, communication with customers (quotations, lead time, and repairs pick up)
  Quản lý sau bán hàng: đảm bảo các yêu cầu sửa chữa được đăng ký đúng cách trong Hermes Care và được gửi đi đúng thời hạn, giao tiếp với bộ phận sửa chữa, giao tiếp với khách hàng (bảng báo giá, thời gian chờ, và lấy hàng sửa chữa)
 • Management of Customer Requests: product searches, transfer requests, communication with customers
  Quản lý yêu cầu của khách hàng: tìm kiếm sản phẩm, yêu cầu chuyển hàng, giao tiếp với khách hàng
 • Monitoring of reservations and available orders KPIs: average duration and conversion rates
  Theo dõi chỉ số KPIs về đơn hàng đặt trước và có sẵn: thời gian trung bình và tỷ lệ chuyển đổi
 • Customer incoming calls (if the store does not benefit from a customer call center)
  Tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng (nếu cửa hàng không sở hữu trung tâm chăm sóc khách hàng)

2.Cash management/ Quản lý tiền mặt

 • Supervision of till operations (in compliance with Group procedures)
  Giám sát hoạt động két tiền (tuân thủ các quy trình của Tập đoàn)
 • Follow-up of cash remittance
  Theo dõi việc chuyển tiền mặt
 • Follow-up and support to Store Manager to review all My Store Control reports
  Theo dõi và hỗ trợ Trưởng Cửa hàng xem xét tất cả các báo cáo Kiểm soát Cửa hàng

3.Store life/ Vận hành

 • Store orders: uniforms, stationaries, flowers, drinks & food etc. Refer to the procedure "La Bibliothèque du Service"
  Đặt hàng cho cửa hàng: đồng phục, văn phòng phẩm, hoa, đồ uống & thức ăn vv. Tham khảo quy trình "La Bibliothèque du Service"
 • Follow-up of general costs and invoices
  Theo dõi chi phí chung và hóa đơn
 • Management of Store Maintenance
  Quản lý bảo trì cửa hàng

4.Planning, communication & procedures/ Lên kế hoạch, truyền thông & quy trình

 • Staff weekly and monthly planning preparation and updates, including planning of external/temporary staff
  Chuẩn bị và cập nhật kế hoạch hàng tuần và hàng tháng cho nhân viên, bao gồm kế hoạch cho nhân viên ngoại bộ/ngắn hạn
 • Manage internal communication
  Quản lý truyền thông nội bộ
 • In-store application of all Group procedures, including people safety
  Thực hiện theo các quy trình của Tập đoàn tại cửa hàng, bao gồm an toàn nhân viên
 • In-store implementation and accurate use of Group IT Tools
  Thực hiện và sử dụng chính xác các công cụ CNTT của Tập đoàn tại cửa hàng
 • Mandatory documents archiving and management (CITES, etc.)
  Lưu trữ và quản lý các tài liệu bắt buộc (CITES, vv.)
 • Change management
  Quản lý thay đổi

Job Requirement

1. Core Competencies/ Năng lực cốt lõi

 • Positive thinking/ Suy nghĩ tích cực
 • Proactive/ Createive/ Chủ động và sáng tạo

2. Skills/ Kỹ năng

 • Problem-solving skills / Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Communication skills/ Kỹ năng giao tiếp
 • Customer service skills/ Kỹ năng chăm sóc khách hàng
 • Time management skill/ Kỹ năng quản lý thời gian
 • Good English skills, preferably literacy skills (Reading and Writing)/ Kỹ năng tiếng anh, ưu tiên kỹ năng đọc viết

3. Knowledge & Qualification

 • Have experience in Sales Administration, Customer Service,.. or related fields
  Có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ hành chính, chăm sóc khách hàng,... hoặc các lĩnh vực liên quan
 • Detail-oriented, agile, good attitude
  Cẩn thận, linh động, thái độ tốt
 • Be able to work in shifts
  Làm việc theo ca

Similar Jobs

[Opal] HCM - Senior Event (Production) Executive

Salary: Negotiable
Yesterday
[Opal] HCM - Senior Event (Production) Executive
New

[TAM SON] HCM - Nhân viên kho vận/ Warehouse staff - Bán lẻ

Salary: Competitive
Posted 2 days ago
[TAM SON] HCM - Nhân viên kho vận/ Warehouse staff - Bán lẻ
New

[TAM SƠN] HCM - Operations Executive/ Chuyên viên Vận hành

Salary: Competitive
Posted 7 days ago
[TAM SƠN] HCM - Operations Executive/ Chuyên viên Vận hành

[TAM SƠN] HCM - IT Helpdesk Executive

Salary: Negotiable
Posted 7 days ago
[TAM SƠN] HCM - IT Helpdesk Executive

[TAM SƠN] HCM - Marcom Lead/Trưởng nhóm Marketing & Truyền thông

Salary: Competitive
Posted 9 days ago
[TAM SƠN] HCM - Marcom Lead/Trưởng nhóm Marketing & Truyền thông

[TAM SON] HCM - Internal Control Executive/ Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

Salary: Competitive
Posted 18 days ago
[TAM SON] HCM - Internal Control Executive/ Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

[TAM SON] HCM - Nhân viên kho vận/ Warehouse staff - Bán lẻ

Salary: Competitive
Posted 18 days ago
[TAM SON] HCM - Nhân viên kho vận/ Warehouse staff - Bán lẻ

[TAM SON] HCM - Beauty Advisor (Hermes Beauty)

Salary: Competitive
Posted 18 days ago
[TAM SON] HCM - Beauty Advisor (Hermes Beauty)

[OPAL] HCM - Graphic Designer (Fashion Industry)

Salary: Negotiable
Posted 35 days ago
[OPAL] HCM - Graphic Designer (Fashion Industry)

[TAM SON] HN/ HCM - Project Manager (Comestics)

Salary: Negotiable
Yesterday
[TAM SON] HN/ HCM - Project Manager (Comestics)
New

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.